"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 121 văn bản được ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách huyện Minh Hóa năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo qui định của Luật Ngân sách Nhà nước.
31-12-2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Minh Hóa năm 2011.
31-12-2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011 - 2015.
31-12-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.
31-12-2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2011.
31-12-2010 Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư¬ tỉnh Quảng Bình.
28-12-2010 Nghị quyết số 86/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện năm 2011.
28-12-2010 Nghị quyết số 87/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về định mức phân bổ chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên ngân sách huyện năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.
28-12-2010 Nghị quyết số 88/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.
28-12-2010 Nghị quyết số 89/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2011.
22-12-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.
22-12-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn chi ngân sách địa phương năm 2011.
22-12-2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2011.
22-12-2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2011.
22-12-2010 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về phân bổ nguồn vốn chi đầu tư phát triển năm 2011.
22-12-2010 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.
22-12-2010 Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.
20-12-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về dự toán ngân sách Nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2011.
20-12-2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.
20-12-2010 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2011.
Chuyển tới trang:  /7     Số văn bản mỗi trang: 
53,195,195 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner