"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2013           Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 17 văn bản do Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về điều chỉnh dự toán ngân sách thành phố Đồng Hới năm 2013.
26-12-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới năm 2014.
26-12-2013 Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.
26-12-2013 Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2014.
26-12-2013 Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về dự toán ngân sách Nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2014.
25-09-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của phường Phú Hải.
25-09-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của phường Đồng Phú.
25-09-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của phường Nam Lý.
25-09-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của phường Đức Ninh Đông.
25-09-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của phường Hải Đình.
25-09-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của phường Bắc Nghĩa.
25-09-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của phường Đồng Mỹ.
25-09-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của phường Bắc Lý.
25-09-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của phường Hải Thành.
25-09-2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của phường Đồng Sơn.
27-07-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2012.
27-07-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2013.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
46,473,645 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner