"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2007           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 20 văn bản được ban hành trong năm 2007 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
21-12-2007 Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2008. 01-01-2009
20-12-2007 Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 12-06-2015
08-12-2007 Nghị quyết số 83/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2008. 01-01-2009
08-12-2007 Nghị quyết số 84/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ vốn đầu tư phát triển tỉnh Quảng Bình năm 2008. 01-01-2009
07-12-2007 Nghị quyết số 73/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2006. 01-01-2009
07-12-2007 Nghị quyết số 75/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2008. 01-01-2009
07-12-2007 Nghị quyết số 76/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2008. 01-01-2009
07-12-2007 Nghị quyết số 78/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2001 - 2010 và kế hoạch sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản 5 năm 2006 - 2010. 01-01-2011
07-12-2007 Nghị quyết số 80/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ, điều chỉnh, quy định mới mức thu, tỷ lệ sử dụng và miễn thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. 01-01-2011
16-10-2007 Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. 10-12-2018
17-09-2007 Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ dầu tư áp dụng tại tỉnh Quảng Bình. 13-04-2014
24-08-2007 Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý và quản lý đơn khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 14-12-2014
20-07-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015. 22-12-2011
12-07-2007 Nghị quyết số 69/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, quy định mới mức thu và tỷ lệ sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. 01-01-2011
12-07-2007 Nghị quyết số 71/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2001 - 2010 và kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất cho hoạt động khoáng sản 5 năm 2006 - 2010. 01-01-2011
06-06-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm ngoài giờ chính khóa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 02-11-2012
09-05-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác Quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 30-10-2017
16-03-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03-08-2014
12-03-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tạm thời về công tác đầu tư xây dựng, quản lý khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 27-11-2015
07-03-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và biên chế của tỉnh Quảng Bình. 22-01-2018
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
53,347,533 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner