"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2005           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 10 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2005 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
30-12-2005 Quyết định số 68/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2015. 22-12-2011
07-12-2005 Quyết định số 61/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất. 30-12-2011
16-11-2005 Quyết định số 57/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 24-10-2014
25-07-2005 Quyết định số 36/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định giá dịch vụ hoạt động công chứng, chứng thực. 12-10-2015
13-06-2005 Quyết định số 29/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/việc quy định phân cấp thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình), thẩm định và phê duyệt quyết toán công trình xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách. 10-10-2009
13-06-2005 Quyết định số 30/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định phân về quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng. 30-12-2011
09-06-2005 Quyết định số 28/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. 23-11-2017
12-04-2005 Quyết định số 22/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban quản lý Dự án phân cấp giảm nghèo tỉnh Quảng Bình. 29-07-2013
22-03-2005 Quyết định số 15/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân. 01-07-2016
16-03-2005 Quyết định số 14/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v kiện toàn Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Bình thành Trung tâm nuôi dưỡng người có công và đối tượng xã hội tỉnh Quảng Bình. 26-04-2013
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
53,031,492 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner