"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2009           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 78 văn bản được ban hành trong năm 2009 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
30-12-2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2010. 01-01-2011
30-12-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới năm 2010. 01-01-2011
30-12-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới nhiệm kỳ 2004 - 2011. 01-01-2012
30-12-2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 01-01-2011
30-12-2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 31-12-2010
30-12-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Minh Hóa năm 2010. 31-12-2010
30-12-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về dự toán ngân sách Nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2010. 01-01-2011
30-12-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2010. 31-12-2010
28-12-2009 Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình. 11-07-2016
24-12-2009 Nghị quyết số 71/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về hỗ trợ phát triển nông nghiệp năm 2010. 31-12-2010
24-12-2009 Nghị quyết số 72/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 31-12-2010
23-12-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn chi ngân sách địa phương năm 2010. 18-07-2012
23-12-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2010. 18-07-2012
23-12-2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Bố Trạch năm 2008. 12-07-2010
23-12-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 20-06-2011
21-12-2009 Nghị quyết số 101/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2010. 31-12-2010
21-12-2009 Nghị quyết số 102/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 31-12-2010
21-12-2009 Nghị quyết số 103/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2010 ư. 31-12-2010
21-12-2009 Nghị quyết số 104/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010. 31-12-2010
21-12-2009 Nghị quyết số 105/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 31-12-2010
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang: 
53,325,024 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner