Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2009

Lĩnh vực Nội vụ - Ngoại vụ: 36 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2009 Nghị quyết số 126/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2010 của tỉnh Quảng Bình. 
03-12-2009 Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình. 
23-11-2009 Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình. 
19-11-2009 Quyết định số 3330/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ về công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
11-11-2009 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh trong 2 năm 2009 - 2010, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ III. 
08-10-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc ban hành Quy chế công tác văn thư - lưu trữ huyện Tuyên Hóa. 
28-09-2009 Quyết định số 2726/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Quy hoạch tài nguyên trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình. 
28-09-2009 Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình. 
28-09-2009 Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình. 
28-09-2009 Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Quảng Bình. 
14-09-2009 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Quảng Bình. 
14-09-2009 Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình. 
08-09-2009 Quyết định số 2482/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2009. 
31-08-2009 Quyết định số 2314/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao định suất hưởng phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp trên địa bàn tỉnh. 
23-07-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
01-07-2009 Quyết định số 1583A/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
01-07-2009 Quyết định số 1583/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
01-07-2009 Quyết định số 1582B/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
01-07-2009 Quyết định số 1582A/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
01-07-2009 Quyết định số 1582/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
33,870,560 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner