Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2009

Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư: 29 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-07-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 
28-07-2009 Nghị quyết số 58/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 
24-07-2009 Nghị quyết số 66/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 
22-07-2009 Nghị quyết số 19/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009. 
21-07-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009. 
17-07-2009 Nghị quyết số 119/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. 
10-07-2009 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. 
06-07-2009 Quyết định số 1673/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc "Phân bổ vốn trả nợ cho các công trình nhỏ lẻ đã hoàn thành tại Quyết định số 34/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh". 
30-06-2009 Quyết định số 1555/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn tại mục IV, V của Phụ lục I vốn Chương trình 135 kèm theo Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
19-06-2009 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010. 
18-06-2009 Quyết định số 1420/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng công trình do Dự án Giảm nghèo khu vực miền Trung - tỉnh Quảng Bình đầu tư. 
15-06-2009 Quyết định số 1383/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tên công trình và vốn đầu tư thuộc nguồn vốn bãi ngang cồn bãi năm 2009 tại biểu Phụ lục Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
09-06-2009 Quyết định số 1318/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn cho vay phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn năm 2009. 
28-04-2009 Quyết định số 856/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án dạy nghề cho người nghèo năm 2009 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
24-04-2009 Quyết định số 831/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Chủ đầu tư công trình sửa chữa, nâng cấp hồ Đập Làng tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
23-04-2009 Quyết định số 820/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng trụ sở xã từ nguồn sự nghiệp kinh tế và đầu tư phát triển năm 2009. 
16-04-2009 Quyết định số 748/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân khai nguồn vốn CTMT Quốc gia năm 2009 cho các trung tâm dạy nghề thuộc Sở LĐTB và XH tại Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
24-03-2009 Quyết định số 500/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ vốn tạm ứng kế hoạch đầu tư cho các dự án từ nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009. 
24-03-2009 Quyết định số 499/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc "Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư năm 2009 tại Quyết định 34/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh". 
13-03-2009 Quyết định số 426/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân khai vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2009 cho ngành Y tế và ngành Văn hóa. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
20,982,323 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner