Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2008

Lĩnh vực Nội vụ - Ngoại vụ: 31 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2008 Nghị quyết số 100/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2009 của tỉnh Quảng Bình. 
27-11-2008 Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
26-11-2008 Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình. 
17-11-2008 Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình. 
14-11-2008 Quyết định số 2955/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tiêu chuẩn và quy trình xét duyệt công nhận chính quyền xã, phường, thị trấn vững mạnh hàng năm. 
04-11-2008 Quyết định số 2840/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Trung tâm Lưu trữ tỉnh Quảng Bình. 
04-11-2008 Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình. 
04-11-2008 Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình. 
04-11-2008 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình. 
04-11-2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Bình. 
04-11-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình. 
29-08-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
06-08-2008 Quyết định số 499/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền cấp huyện và cấp xã thuộc huyện Quảng Ninh. 
23-07-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định việc xử lý kỷ luật công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
12-06-2008 Quyết định số 1267/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2008. 
09-06-2008 Quyết định số 1239/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Bình. 
06-06-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Quảng Bình khi từ trần. 
09-04-2008 Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc nâng cao trách nhiệm và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước trên địa bàn huyện. 
09-04-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới về nâng cao trách nhiệm và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước trên địa bàn thành phố. 
25-03-2008 Quyết định số 532/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện của tỉnh Quảng Bình. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
33,869,397 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner