Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2007

Lĩnh vực Nội vụ - Ngoại vụ: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2007 Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2007 - 2010. 
08-12-2007 Nghị quyết số 82/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua phân loại đơn vị hành chính tỉnh Quảng Bình. 
07-12-2007 Nghị quyết số 79/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2008 của tỉnh Quảng Bình. 
28-09-2007 Quyết định số 2362/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. 
12-07-2007 Nghị quyết số 68/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007 - 2010. 
21-05-2007 Quyết định số 1079/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức công tác tại các huyện, các xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 
07-03-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và biên chế của tỉnh Quảng Bình. 
15-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình. 
25-12-2006 Quyết định số 59/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong lĩnh vực quản lý biên giới lãnh thổ quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
25-12-2006 Quyết định số 58/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tạm thời một số điểm về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức dự bị, công chức và viên chức tỉnh Quảng Bình. 
21-12-2006 Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế về vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
08-12-2006 Nghị quyết số 65/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung số lượng và mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. 
07-12-2006 Nghị quyết số 61/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2007 của tỉnh Quảng Bình. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
21,079,223 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner