Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2007

Lĩnh vực Lĩnh vực khác: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2007 Mục lục Công báo số ML/2007 của Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh mỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2007. 
08-12-2007 Nghị quyết số 86/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 
07-12-2007 Nghị quyết số 81/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua đề nghị xếp loại đô thị Ba Đồn mở rộng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình là đô thị loại IV. 
04-12-2007 Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Bình. 
24-08-2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
16-08-2007 Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. 
08-05-2007 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007. 
16-03-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
15-02-2007 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII. 
05-02-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Dự án Vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hới và các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới, các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện Dự án. 
26-12-2006 Nghị quyết số 133/TT-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Đính chính các Nghị quyết số 58, số 59 ngày 07/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
08-12-2006 Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2007. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
21,079,213 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner