Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2015

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-2015 Nghị quyết số 121/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016. 
11-12-2015 Nghị quyết số 120/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (lần thứ 6). 
11-12-2015 Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện Chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học giai đoạn 2012 - 2015 ban hành tại Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
11-12-2015 Nghị quyết số 118/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao tổng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2016 của tỉnh Quảng Bình. 
11-12-2015 Nghị quyết số 117/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020). 
11-12-2015 Nghị quyết số 116/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 
11-12-2015 Nghị quyết số 115/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 
11-12-2015 Nghị quyết số 114/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Kế hoạch thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
11-12-2015 Nghị quyết số 113/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ vốn đầu tư phát triển của tỉnh Quảng Bình năm 2016. 
11-12-2015 Nghị quyết số 112/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tỷ lệ điều tiết khoản thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh. 
10-12-2015 Nghị quyết số 111/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2016. 
10-12-2015 Nghị quyết số 110/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020. 
10-12-2015 Nghị quyết số 109/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2014. 
17-07-2015 Nghị quyết số 108/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh Quảng Bình (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý). 
17-07-2015 Nghị quyết số 107/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Quảng Bình. 
17-07-2015 Nghị quyết số 106/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung chi, mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
17-07-2015 Nghị quyết số 105/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 
16-07-2015 Nghị quyết số 104/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
16-07-2015 Nghị quyết số 103/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
24,440,244 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner