Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2009

Tháng 7-2009: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-07-2009 Quyết định số 1673/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc "Phân bổ vốn trả nợ cho các công trình nhỏ lẻ đã hoàn thành tại Quyết định số 34/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh". 
01-07-2009 Quyết định số 1582/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
30-06-2009 Quyết định số 1555/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn tại mục IV, V của Phụ lục I vốn Chương trình 135 kèm theo Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
30-06-2009 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý, đẩy mạnh công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. 
29-06-2009 Quyết định số 1523/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 
29-06-2009 Quyết định số 1519/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới đến năm 2010. 
26-06-2009 Quyết định số 1508/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới giáo dục trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2015. 
19-06-2009 Quyết định số 1456/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí do ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho các đơn vị thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí. 
19-06-2009 Quyết định số 1448/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. 
19-06-2009 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010. 
19-06-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình. 
18-06-2009 Quyết định số 1432/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 
18-06-2009 Quyết định số 1420/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng công trình do Dự án Giảm nghèo khu vực miền Trung - tỉnh Quảng Bình đầu tư. 
15-06-2009 Quyết định số 1383/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tên công trình và vốn đầu tư thuộc nguồn vốn bãi ngang cồn bãi năm 2009 tại biểu Phụ lục Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
12-06-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
33,870,397 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner