Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 26 xuất bản ngày 20-09-2010: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-08-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 03 đến trang 10)
06-08-2010 Quyết định số 1875/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình. (từ trang 11 đến trang 12)
09-08-2010 Quyết định số 1891/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao số lượng trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật tham gia tổ công tác tại các xã thuộc huyện Minh Hóa theo Nghị quyết số 30a của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo. (từ trang 13 đến trang 15)
16-08-2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình. (từ trang 16 đến trang 25)
19-08-2010 Quyết định số 2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch phát triển ngành Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030. (từ trang 26 đến trang 35)
31-08-2010 Quyết định số 2147/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi Trường Trung học phổ thông bán công Lệ Thủy sang công lập tự chủ tài chính. (từ trang 36 đến trang 37)
31-08-2010 Quyết định số 2148/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi Trường Trung học phổ thông bán công Nam Quảng Trạch sang công lập tự chủ tài chính. (từ trang 38 đến trang 39)
31-08-2010 Quyết định số 2149/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi Trường Trung học phổ thông bán công Bố Trạch sang công lập tự chủ tài chính. (từ trang 40 đến trang 41)
31-08-2010 Quyết định số 2150/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi Trường Trung học phổ thông bán công Quảng Ninh sang công lập tự chủ tài chính. (từ trang 42 đến trang 43)
31-08-2010 Quyết định số 2151/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi Trường Trung học phổ thông bán công Quảng Trạch sang công lập tự chủ tài chính. (từ trang 44 đến trang 45)
31-08-2010 Quyết định số 2152/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi Trường Trung học phổ thông bán công Bắc Quảng Trạch sang công lập và sáp nhập vào Trường Trung học phổ thông số 3 Quảng Trạch. (từ trang 46 đến trang 47)
01-09-2010 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011. (từ trang 48 đến trang 52)
01-09-2010 Quyết định số 2192/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, tỉnh Quảng Bình. (từ trang 53 đến trang 55)
24,458,776 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner