Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 27 + 28 xuất bản ngày 20-08-2009: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-07-2009 Nghị quyết số 109/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 04)
16-07-2009 Nghị quyết số 110/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 05)
16-07-2009 Nghị quyết số 111/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Phó Trưởng Ban và thành viên Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 06)
16-07-2009 Nghị quyết số 112/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Trưởng Ban và thành viên Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. (từ trang 07 đến trang 08)
16-07-2009 Nghị quyết số 113/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, miễn nhiệm thành viên Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình Khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 09)
16-07-2009 Nghị quyết số 114/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 10)
17-07-2009 Nghị quyết số 115/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2008 - 2020. (từ trang 11 đến trang 24)
17-07-2009 Nghị quyết số 116/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mới, điều chỉnh mức thu, tỷ lệ để lại một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. (từ trang 25 đến trang 29)
17-07-2009 Nghị quyết số 117/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức phụ cấp cho cán bộ công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh. (từ trang 30 đến trang 31)
17-07-2009 Nghị quyết số 118/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi năm 2010 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 32 đến trang 35)
17-07-2009 Nghị quyết số 119/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. (từ trang 36 đến trang 42)
20-07-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mới, điều chỉnh mức thu, tỷ lệ để lại một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. (từ trang 43 đến trang 47)
20-07-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức phụ cấp đối với cán bộ công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp trên địa bàn tỉnh. (từ trang 48 đến trang 49)
21-07-2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại tài sản là cây trồng, hỗ trợ nuôi trồng thủy sản, phần lăng, mộ và hỗ trợ di chuyển để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 50 đến trang 63)
01-07-2009 Quyết định số 1583A/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 64 đến trang 95)
10-07-2009 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. (từ trang 96 đến trang 103)
10-07-2009 Quyết định số 1758/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp bổ sung có mục tiêu của Trung ương năm 2009 hỗ trợ Chương trình bố trí dân cư cho các địa phương, đơn vị. (từ trang 104 đến trang 107)
15-07-2009 Quyết định số 1786/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia. (từ trang 108 đến trang 109)
23-07-2009 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý công tác đào tạo hệ vừa làm vừa học và đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 110 đến trang 112)
28-07-2009 Quyết định số 1894/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi năm 2010 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 113 đến trang 116)
29-07-2009 Quyết định số 1902/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt định mức hỗ trợ thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 117 đến trang 123)
33,869,606 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner