Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 09 + 10 xuất bản ngày 15-11-2006: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-07-2006 Nghị quyết số 48/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2001 - 2010, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2006 - 2010 đối với đất an ninh, đất hoạt động khoáng sản. (từ trang 03 đến trang 22)
27-06-2006 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007. (từ trang 23 đến trang 29)
11-07-2006 Chỉ thị số 24/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan tư pháp các cấp. (từ trang 30 đến trang 31)
18-07-2006 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho hoạt động đánh bắt hải sản trên biển, đặc biệt là đánh bắt xa bờ. (từ trang 32 đến trang 33)
21-08-2006 Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại tài sản để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 34 đến trang 65)
21-08-2006 Quyết định số 34/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt "Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính và cán bộ, công chức cơ sở tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006 - 2010". (từ trang 66 đến trang 72)
22-08-2006 Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 73 đến trang 78)
22-08-2006 Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2007 - 2010 tỉnh Quảng Bình. (từ trang 79 đến trang 98)
24-08-2006 Chỉ thị số 26/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2006 - 2007. (từ trang 99 đến trang 102)
25-08-2006 Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc định giá tính lệ phí trước bạ đối với tàu thuyền vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 103 đến trang 104)
25-08-2006 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác thu nộp thuế 6 tháng cuối năm 2006. (từ trang 105 đến trang 108)
28-08-2006 Chỉ thị số 28/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm, cúm A(H5N1) ở người và dịch lở mồm long móng ở gia súc. (từ trang 109 đến trang 110)
30-08-2006 Chỉ thị số 29/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý Nhà nước trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch. (từ trang 111 đến trang 113)
01-09-2006 Chỉ thị số 30/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2010 theo Quyết định số 201/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 114 đến trang 117)
19-01-2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh về việc chi ngân sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006. (từ trang 118 đến trang 120)
21,131,245 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner