Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 31 + 32 xuất bản ngày 05-08-2015: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-07-2015 Nghị quyết số 105/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. (từ trang 03 đến trang 11)
17-07-2015 Nghị quyết số 106/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung chi, mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 12 đến trang 21)
17-07-2015 Nghị quyết số 107/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Quảng Bình. (từ trang 22 đến trang 23)
17-07-2015 Nghị quyết số 108/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh Quảng Bình (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý). (từ trang 24 đến trang 92)
14-07-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. (từ trang 93 đến trang 97)
14-07-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Bố Trạch năm 2014. (từ trang 98 đến trang 103)
14-07-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về việc thông qua nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hoàn Lão và vùng phụ cận đến năm 2030, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. (từ trang 104 đến trang 106)
14-07-2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách huyện. (từ trang 107 đến trang 125)
16-07-2015 Nghị quyết số 103/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 126)
16-07-2015 Nghị quyết số 104/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 127)
25,766,766 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner