Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 16 xuất bản ngày 15-04-2010: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-03-2010 Nghị quyết số 133/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 03)
30-03-2010 Nghị quyết số 134/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 04)
30-03-2010 Nghị quyết số 135/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 05)
22-03-2010 Quyết định số 568/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Đoàn Luật sư Quảng Bình. (từ trang 06 đến trang 28)
24-03-2010 Quyết định số 579/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn hỗ trợ đầu tư hạ tầng các chợ năm 2010. (từ trang 29 đến trang 31)
24-03-2010 Quyết định số 580/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ vốn thực hiện Quyết định số 548/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ thay thế xe công nông, xe lôi máy, xe cơ giới 3 bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh thuộc diện đình chỉ tham gia giao thông. (từ trang 32 đến trang 34)
26-03-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới. (từ trang 35 đến trang 38)
26-03-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới. (từ trang 39 đến trang 45)
26-03-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới. (từ trang 46 đến trang 52)
26-03-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới. (từ trang 53 đến trang 59)
33,679,730 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner