Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 25 xuất bản ngày 30-08-2010: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-08-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. (từ trang 03 đến trang 08)
09-08-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách huyện và ngân sách cấp huyện năm 2009. (từ trang 09 đến trang 38)
10-08-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa nGHỊ QUYẾT Về Chương trình xây dựng Nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng cuối năm 2010. (từ trang 39 đến trang 41)
26-07-2010 Nghị quyết số 77/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc phê duyệt Tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2009. (từ trang 42 đến trang 44)
26-07-2010 Nghị quyết số 78/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. (từ trang 45 đến trang 51)
26-07-2010 Nghị quyết số 79/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết sử dụng đất thị trấn Đồng Lê để xây dựng trụ sở Liên đoàn Lao động huyện. (từ trang 52 đến trang 53)
26-07-2010 Nghị quyết số 80/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc Quy hoạch chung thị trấn Đồng Lê và vùng phụ cận (Lê Hóa, Sơn Hóa) đến năm 2025. (từ trang 54 đến trang 58)
30-07-2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế. (từ trang 59 đến trang 63)
34,886,086 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner