Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31           Năm 2019 Ngày 05 tháng 9 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-08-2019 Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ban hành quy định trình tự, thủ tục xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-08-2019 Quyết định số 3177/QĐ-UBND phê duyệt các quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Đê điều thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của UBND tỉnh. 17
26-08-2019 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 2020. 26
26-08-2019 Quyết định số 3244/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình. 35
27-08-2019 Quyết định số 3256/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm) thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Bình. 40