Chào mừng quý vị đã đến với Công báo tỉnh Quảng Bình - ĐC : Số 06 - Hùng Vương - TP Đồng Hới  Điện thoại : 052.3821729 - 052. 3823457 (418) Fax: 052.3821729 Email: congbaoqb@quangbinh.gov.vn
Giới thiệu
Skip Navigation Links
Trang văn bản mới
Giới thiệu về Website
Các căn cứ pháp lý
Cơ cấu tổ chức TT TH-CB
Chức năng và nhiệm vụ
Giá đất mới năm 2013

 LIÊN KẾT SỞ NGÀNH

 LIÊN KẾT HUYỆN, TP

Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá Trang Công báo Quảng Bình như thế nào ? SỐ LƯỢT TRUY CẬP


Chức năng và nhiệm vụ
۰  Vị trí, chức năng

1. Trung tâm Tin học - Công báo (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, có chức năng thực hiện các hoạt động về ứng dụng công nghệ thông tin và cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong phạm vi quản lý của Văn phòng UBND tỉnh; quản lý việc xuất bản và phát hành Công báo đối với các văn bản pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; xây dựng, quản lý, duy trì hoạt động Công báo điện tử tỉnh Quảng Bình. Tổ chức thực hiện các dịch vụ về lĩnh vực công nghệ thông tin được giao theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Văn phòng UBND tỉnh về tổ chức, biên chế, công tác chuyên môn nghiệp vụ; Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động. Trụ sở đặt trong Văn phòng UBND tỉnh, số 06 Hùng Vương, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

۰   Nhiệm vụ, quyền hạn

1.  Quản lý và duy trì hoạt động Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh, mạng tin học của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh:

a) Quản lý, vận hành đảm bảo hoạt động ổn định, thông suốt các thiết bị phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu, dịch vụ cơ bản tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh (THDL), mạng tin học diện rộng của UBND tỉnh và mạng máy tính cục bộ (LAN) của Văn phòng UBND tỉnh nhằm đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin để triển khai các ứng dụng tin học phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đảm bảo duy trì thông suốt các kết nối giữa Trung tâm THDL, mạng tin học của UBND tỉnh, mạng LAN Văn phòng UBND tỉnh với mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Nhà nước, mạng tin học diện rộng của Chính phủ và mạng Internet thuộc phạm vi thẩm quyền, thực hiện các biện pháp kỹ thuật bảo đảm các hệ thống mạng hoạt động thông suốt, an toàn và bảo mật theo quy định của pháp luật.

b) Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hoàn thiện, nâng cấp hạ tầng phần cứng, phần mềm, các dịch vụ cơ bản tại Trung tâm THDL và mạng tin học diện rộng của UBND tỉnh đảm bảo đáp ứng yêu cầu triển khai các ứng dụng tin học theo kế hoạch chung của Chính phủ và của tỉnh.

c) Tham mưu xây dựng và theo dõi triển khai thực hiện quy chế vận hành, đảm bảo kỹ thuật, an toàn thông tin đối với mạng tin học của UBND tỉnh và mạng LAN Văn phòng UBND tỉnh.

2. Hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ các cơ quan, đơn vị trong tỉnh trong công tác vận hành, kết nối, cung cấp trao đổi thông tin trên mạng tin học diện rộng của UBND tỉnh.

3. Quản lý về tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin điện tử (Trang thông tin điện tử) UBND tỉnh, Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh, Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh:

a) Quản trị về kỹ thuật, bố cục, giao diện và nội dung thông tin trên Cổng thông tin điện tử (Trang thông tin điện tử) UBND tỉnh, Trang thông tin điện tử  Văn phòng UBND tỉnh (sau đây gọi tắt là webiste).

b) Vận hành, duy trì Cổng thông tin điện tử (Trang thông tin điện tử) UBND tỉnh, Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh, đảm bảo kết nối liên tục, thông suốt 24/24h với mạng Internet.

c) Xây dựng và thực hiện các giải pháp nâng cấp, hoàn thiện Cổng thông tin điện tử (Trang thông tin điện tử) UBND tỉnh, Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh đảm bảo đáp ứng được yêu cầu về cung cấp, phổ biến thông tin theo quy định; xây dựng và thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn và bảo mật thông tin trên hệ thống các website nói trên.

d) Giúp Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh để triển khai thực hiện việc cung cấp thông tin thông qua Cổng thông tin điện tử (Trang thông tin điện tử) của UBND tỉnh về các hoạt động chủ yếu, những quyết định quan trọng của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; những sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội nổi bật trong tỉnh và những thông tin khác theo quy định của pháp luật.

đ) Quản trị, vận hành, xây dựng và thực hiện kế hoạch nâng cấp Hệ thống Thư điện tử công vụ của tỉnh đáp ứng yêu cầu trao đổi thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

e) Được giới thiệu cán bộ liên hệ trực tiếp với các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh, phối hợp với các phòng, trung tâm của Văn phòng UBND tỉnh để thu thập thông tin cung cấp lên Cổng thông tin điện tử (Trang thông tin điện tử) của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

4. Xây dựng và triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tại Văn phòng UBND tỉnh:

a) Tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin tại Văn phòng UBND tỉnh theo kế hoạch chung của tỉnh.

b) Quản trị, vận hành, thực hiện các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo các hệ thống: Trang Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, Phần mềm Quản lý văn bản điều hành tại Văn phòng UBND tỉnh hoạt động thông suốt, an toàn và bảo mật.

c) Xây dựng và thực hiện kế hoạch nâng cấp, cập nhật văn bản thường xuyên, kịp thời cho Trang Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh;

d) Đảm bảo điều kiện hạ tầng kỹ thuật phục vụ các cuộc họp giao ban trực tuyến của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương với UBND tỉnh;

đ) Duy trì, vận hành Bảng chiếu điện tử tại Văn phòng UBND tỉnh để phục vụ thông tin về các hoạt động của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh;

e) Hướng dẫn, bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh trong việc ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

5. Quản lý, xuất bản Công báo:

a) Tiếp nhận, vào sổ, đăng Công báo, quản lý, lưu giữ  văn bản pháp luật do các cơ quan Nhà nước và người có thẩm quyền ban hành gửi đến theo quy định.

b) Đọc soát, đối chiếu các văn bản trước khi đăng trên Công báo; tham mưu cho Văn phòng UBND tỉnh xử lý các văn bản có sai sót theo thẩm quyền, quy trình.

c) Thực hiện biên tập và in ấn Công báo theo từng số, đảm bảo chất lượng, hình thức, kỹ thuật trình bày; quản lý cơ sở dữ liệu bản điện tử các số Công báo và thông tin thuộc tính văn bản đăng Công báo theo tiêu chí ngày, tháng, năm, tên cơ quan ban hành.

d) Chịu trách nhiệm xuất bản, phát hành Công báo tỉnh đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định; lưu giữ Công báo đã xuất bản, phát hành theo từng năm; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình việc quản lý, sử dụng Công báo cấp phát miễn phí ở địa phương.

đ) Tham mưu, đề xuất và trình cấp có thẩm quyền quyết định những vấn đề liên quan đến hoạt động Công báo.

e) Giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh soạn thảo trình UBND tỉnh ban hành các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động Công báo và tổ chức kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó sau khi ban hành; tham mưu cho Văn phòng UBND tỉnh các nội dung liên quan đến việc rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật đăng trên Công báo.

f) Xây dựng, quản lý, duy trì hoạt động Công báo điện tử Quảng Bình đảm bảo kịp thời, hiệu quả, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về cung cấp dịch vụ, thông tin trên internet.

6. Xây dựng kế hoạch, lập dự toán ngân sách hàng năm phục vụ công tác quản trị, vận hành, bảo trì, nâng cấp các trang thiết bị phần cứng, phần mềm của Trung tâm THDL tỉnh, mạng tin học của UBND tỉnh, mạng LAN Văn phòng UBND tỉnh, Cổng thông tin điện tử (Trang thông tin điện tử) của UBND tỉnh, Trang thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh, in ấn, phát hành Công báo in, quản lý Công báo điện tử và các nội dung liên quan khác.

7. Thực hiện một số dịch vụ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật; liên kết với các cơ quan có thẩm quyền để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, các đối tượng khác và thực hiện một số dịch vụ khác thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

8. Tổ chức nghiên cứu, thực hiện và ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học khi được giao.

9. Tổ chức hoặc tham gia tổ chức hội thảo, hội nghị, triển lãm về CNTT trong phạm vi thẩm quyền của đơn vị.

10. Quản lý tổ chức, biên chế được giao; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi phân cấp quản lý theo quy định của pháp luật.

11. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện kinh phí được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

12. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tổ chức và hoạt động của Trung tâm với VP UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

13. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh giao hoặc theo quy định của pháp luật.


 LIÊN KẾT TRUNG ƯƠNG

CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG BÌNH
Địa chỉ : 06 Hùng Vương, TP Đồng Hới, Quảng Bình
Tel : 052. 3821729 Fax: 052. 3823457 (418)  E-mail: congbaoqb@quangbinh.gov.vn